Vzdělávací program

 

a/  Charakteristika vzdělávacího programu
b/  Systém vzdělávání – cíle
c/   Integrované bloky – tématické celky
d/   Dlouhodobé projekty

 

 a/  vzdělávací  program – charakteristika:

Při  tvorbě ŠVP jsme vycházeli z předchozích poznatků,  vlastních zkušeností a také z hodnocení.
ŠVP byl v celkový dokument  zpracován  ředitelkou mateřské školy Lenkou Habartovou.

Tento vzdělávací program se skládá z  10  integrovaných bloků  – tématických celků, které jsou doplňovány projekty.

Uplatňuje integrované vzdělávání, které svým obsahem i svými metodami práce založenými na prožitkovém učení umožňuje dítěti vnímat svět v jeho přirozených souvislostech a získat globálnější, srozumitelnější a reálnější pohled na svět a aktivní postoj k němu.

Směřuje k rozvoji a osvojení kompetencí.

Tématické celky

Tématické celky mají název, svoji charakteristiku,jsou jim přiřazeny rámcové cíle, kompetence,které se plní pomocí dílčích cílů. K plnění dílčích cílů využíváme činností obsažených v obsahu. Po splnění dílčího cíle zjistíme, které  výstupy  se nám podařilo splnit a zhodnotíme -evaluace.

Tématické celky jsou zařazeny v bodě b/.

Projekty:

Některé projekty máme již zpracované,jiné zpracováváme  průběžně.
Projekty máme dlouhodobé a krátkodobé. Dlouhodobé projekty využívají při práci s dětmi všechny paní učitelky. Krátkodobé projekty si vytváří paní učitelky ve třídách podle toho , které tématické celky chtějí obohatit a rozšířit.
Některé dlouhodobé projekty následují za tématickými celky. Jiné spolu s krátkodobými  projekty jsou přílohou ŠVP.
Tento program vychází z prostředí, které mateřskou školu obklopuje .Tím je krásná příroda skýtající spoustu podnětů k učení , k vytváření hodnot, sebeovládání.

Dalším  prvkem,o který se opíráme jsou  stavby v okolí jako je tvrz, kde se nachází muzeum a městská knihovna, které každoročně navštěvujeme.
Nedaleko mateřské školy jsou památkové domky.  Tady se pořádají akce jako je draní peří,  hry dětí dříve, vaření starých jídel , vaření povidel a další. 

Pomocí těchto akcí děti  seznamujeme s tradicemi a životem dříve.

 

Máme zpracován dlouhodobý projekt , který je součástí vzdělávací nabídky „Lidová píseň a tradice v MŠ“

Ve vzdělávací nabídce mateřské školy  jsou také  pohybové aktivity.
Pořádáme sportovní hry dětí, v létě  navštěvujeme koupaliště,které je hned vedle mateřské školy.
Děti se  tady otužují a seznamují s vodou .
Tím navazujeme na předplavecký výcvik, který absolvují  starší děti .

Máme zpracován projekt „ Aerobik pro děti předškolního věku“.

Aerobik je součástí vzdělávací nabídky mateřské školy.

 

Paní učitelky věnují velkou pozornost správnému úchopu.

Máme zpracován dlouhodobý projekt „ Princezna Tužka“.
Cílem je naučit děti vědomě ovládat partie ruky, správný úchop .
Systematicky rozvíjet schopnosti a dovednosti, které dítěti umožňují proces jeho dalšího rozvoje a učení. Rozvíjejí schopnost spolupracovat, poznávat a rozvíjet se.Tento projekt je součástí ŠVP.

Obsahem je:

1. Procvičovat hrubou motoriku
2. Procvičovat jemnou motoriku
3. Seznámit děti se správným sezením u stolu a s pohádkou „ Princezna Pastelka“    
4. Grafomotorická cvičení –zařazujeme grafomotorická cvičení od nejlehčích, postupně náročnost  zvyšujeme.

 

Dalším dlouhodobým projektem je „ Neotesánek“

Jeho smyslem  je formovat“Základy společenského chování pro ty úplně nejmenší“.
Rozvíjet základní kulturně společenské postoje, návyky a dovednosti dítěte.
Vytvářet povědomí o mezilidských vtazích a morálních hodnotách.
Pomocným materiálem je kniha Ivony Březinové „ Neotesánek“

 

Dále se také zaměřujeme na ekologickou výchovu.
Vedeme děti ke třídění odpadu. Máme ve třídách koše na papír a zvlášť na jiný odpad.
Plasty třídíme do pytlů a u školy máme kontejner na papír a sklo.
Při zpracovávání tématického celku „ Země má svátek“ se touto problematikou zabýváme důkladněji.
V rámci oslav Dne země čistíme okolí mateřské školy, sbíráme a třídíme odpadky.
Jindy zase sázíme rostliny.
V rámci Dne země jsme zasadili na školní zahradě šeříky a jasmíny.

Pozornost věnujeme také sociálně patologickým jevům.
Preventivní výchova – ochrana dětí předškolního věku   před nebezpečnými situacemi.
Využíváme  brožury  „O tom , co se stalo a stát se nemuselo“. A dalších dostupných materiálů.

Zde děti učíme chápat a rozpoznat co je pro ně bezpečné a co není a jak nežádoucím vlivům  předcházet nebo   jak se před nimi chránit.Jedná se o ochranu dětí před nebezpečnými situacemi, včetně nebezpečí drog, únosů.

Naše  práce mateřské škole je  značně rozsáhlá. Pokusili jsme se ji  prezentovat  v ŠVP.

V našem školním vzdělávacím programu se objevují některé prvky „Zdravé mateřské školy“ , ale také něco z programu „ Začít spolu“.

 

Název  programu„ ŽIJEME  NA PLANETĚ  ZEMI .“

Na základě předchozích zkušeností, analýzy výchovně vzdělávací práce MŠ, si stanovíme vize v souladu s RVP PV.  Rámcové cíle – obecné jsou obsaženy v jednotlivých bodech:

1.        Vytvářet u dětí elementární povědomí o přírodě, společnosti,
            kultuře a vlivu lidské činnosti na okolní svět.

            Vytvářet vztah k místu, ve kterém žijí.

2.        Vytvářet podmínky pro tělesnou,duševní a společenskou pohodu dítěte. 
            Vést děti ke schopnosti řídit své chování a ovlivňovat situace, kterými prochází.
            Respektovat odlišnosti osobnosti dítěte.

3.         Vytvářet si zdravé životní návyky.
            Pěstovat návyky a dovednosti zdravého životního stylu.
            formovat vztahy ke společnosti , přírodě, lidskému organismu.

                4.         Seznamovat děti s tradicemi obce a přispívat svým počínáním k jejich udržení.

 

Dítě chápeme jako jedinečnou neopakovatelnou osobnost, která má právo být sama sebou a být kladně přijímána.
Vztah učitelky k dítěti je zbavován tradiční autoritativnosti, snahy o nadvládu a řízení pomocí odměny a trestu, dítě se stává partnerem.

Dítě dostává šanci spolurozhodovat, souhlasit i oponovat .
Pedagogické pracovnice mají vždy na zřeteli, že proces vzdělávání je pro dítě činností přirozenou.

Staví na vnitřní motivaci dítěte.

Dítě je sice pedagogem promyšleně vedeno,ale nepociťuje toto vedení jako vnější tlak, cítí se samostatné a svobodné.

Neupřednostňujeme jednostranně rozum dítěte, ale rozvojem jeho citových, sociálních a volních vazeb zajišťujeme pocit svobody a bezpečí.

Vytváříme dětem přirozené prostředí k sociálnímu učení a poznávání.