Organizace vzdělávání

 

Školní rok začíná 1. 9. a končí 31.8.

Do jedné třídy mateřské školy lze zařadit děti z různého věku.

Při přijetí dítěte do mateřské školy stanoví ředitel  po dohodě se zákonným zástupcem dítěte  dny  docházky  dítěte do MŠ a délku pobytu v těchto dnech  v mateřské škole.

Předškolní vzdělávání podporuje rozvoj osobnosti dítěte předškolního věku, tj. zpravidla období od 3 do 6 let.

Připravuje děti ke zvládání důležitých životních situací.

Rozvíjí komunikaci a spolupráci.Podílí se na zdravém citovém,rozumovém a tělesném vývoji dětí,a na osvojení základních pravidel chování, základních životních hodnot a mezilidských vztahů.

Předškolní vzdělávání napomáhá vyrovnávat nerovnoměrnosti vývoje dětí před vstupem  do  základního vzdělávání a vytváří základní předpoklady pro pokračování ve vzdělávání.

Probíhá dle RVP PV a  ŠVP.

Děti jsou do mateřské školy přijímány  dle stanovených kritérií