Formy vzdělávání

 

Formy vzdělávání

Vzdělávání dětí ve třídách realizujeme prostřednictvím TVP dané třídy

Tento je zpracován v návaznosti na ŠVP, který je na základě předchzích zkušeností a výsledků hodnocení zpracován a upravován ředitelkou MŠ. S úpravami ŠVP jsou všichni zaměstnanci seznámeni.
Vzdělávání probíhá po celý den pobytu dětí v MŠ – tj. při všech činnostech.
Dopolední činnosti probíhají formou plánovaných tematických celků, které na sebe navazují.Využíváme situačních momentů, respektujeme přání, potřeby a zájmy jedince.
Usilujeme o to, aby byly děti vzdělávány neformálně, hravými činnostmi, ve kterých se prolínají všechny vzdělávací oblasti.
Rovněž se snažíme zajistit rovnováhu činností řízených, spontánních i relaxačních.
Cíle plníme průběžně již od ranních hodin.
Preferujeme metody a formy, které respektují specifika předškolního vzdělávání.
Součástí vzdělávání jsou projekty a akce školní i mimoškolní, které  vzdělávání cíleně doplňují, obohacují a zpestřují vzdělávací proces práce s dětmi.

Značný přínos pro rozvoj osobnosti dítěte má spolupráce s nejrůznějšími institucemi a organizacemi (viz:plán akcí).

 

Obvyklý denní program

Spontánní hry – uplatňované především při příchodu do školy a v odpoledních hodinách je zde prostor pro individuální péči – ve třídě

Řízené činnosti –   získávání poznatkú z okolního světa ,

                                 seznamování se s předmatematickými představami

                                 rozvoj řečového projevu

                                 hudební činnosti

                                 výtvarné ,pracovní a další tvořivé činnosti

 

Tyto činnosti probíhají v průběhu dopoledne a jsou prováděny  ve třídě, na školní zahradě,

v okolní přírodě.

Pohybové činnosti – zařazovány po celý den pobytu – ve třídě, na školní. zahradě, v okolní přírodě

Pracovní, výtvarné  činnosti, jazykové chvilky probíhají také odpoledne.

Odpočinek, spánek – individuálně dle potřeb dětí

Vzdělávání dětí probíhá v jednotlivých třídách s ohledem na  věkové složení .

Třídy jsou označeny jako 1.třída, 2.třída,3.třída, 4.třída ,5.třída, 6.třída.

V přízemí budovy se nachází 1.,2., a 3. třída.

V patře potom 4. a 5.třída a také ředitelna.

Třída 6. se nachází na odloučeném pracovišti – 2. místě vzdělávání na náměstí Komenského.

 

Orientační tabulka s umístěním tříd je na hlavní nástěnce u vstupu do budovy.