Organizace vzdělávání

 

Školní rok začíná 1. 9. a končí 31.8.

Mateřská škola má 3. ročníky vzdělávání.

 

V 1.ročníku  se vzdělávají děti, které v příslušném školním roce dovrší nejvýše 4 roky věku
Ve 2. ročníku se vzdělávají děti , které v příslušném školním roce dovrší nejvýše  5 let

Ve 3. ročníku se vzdělávají děti ,které v příslušném školním roce dovrší nejvýše 6 a děti, kterým byl povolen  odklad školní docházky.

Do jedné třídy mateřské školy lze zařadit děti z různých ročníků.

Při přijetí dítěte do mateřské školy stanoví ředitel  po dohodě se zákonným zástupcem dítěte  dny  docházky  dítěte do MŠ a délku pobytu v těchto dnech  v mateřské škole.

 

Ve školním roce 2014/ 2015 odpovídají:

1.ročníku vzdělávání třída 1. a 2. třída

2. ročníku třída  3.

3. ročníku třídy 4. a 5.

 

Předškolní vzdělávání podporuje rozvoj osobnosti dítěte předškolního věku, tj. zpravidla období od 3 do 6 let.

Připravuje děti ke zvládání důležitých životních situací.

Rozvíjí komunikaci a spolupráci.Podílí se na zdravém citovém,rozumovém a tělesném vývoji dětí,a na osvojení základních pravidel chování, základních životních hodnot a mezilidských vztahů.

Předškolní vzdělávání napomáhá vyrovnávat nerovnoměrnosti vývoje dětí před vstupem  do  základního vzdělávání a vytváří základní předpoklady pro pokračování ve vzdělávání.

Probíhá dle RVP PV a  ŠVP.

Děti jsou do mateřské školy přijímány  dle stanovených kritérií