Kritéria pro přijímání dětí do MŠ

 

Kritéria pro příjímání dětí k předškolnímu vzdělávání v Mateřské škole Hluk,

od školního roku 2017/2018

Ředitelka Mateřské školy Hluk,okres Uherské Hradiště ,příspěvková organizace, Lenka Habartová stanovila následující kritéria, podle nichž bude postupovat při rozhodování na základě ustanovení

§ 165 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případě, kdy počet žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání v daném roce překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu.

I.

Předškolní vzdělávání se poskytuje dětem předškolního věku nejméně od 2 3/4 roku až do začátku povinné školní docházky.

II.

Pro přijímání dětí do mateřské školy vychází ředitelka z kritérií uvedených v následující tabulce.

KRITÉRIA:

 

1. Poslední rok před zahájením povinné docházky do základní školy – tj. děti, které dosáhnou věku 5 let do 31.8.2017

 

2. Trvalý pobyt v příslušném školském obvodu dané MŠ u dítěte, které dosáhlo  věku minimálně 4 let k 31.8.2017

 

3. Věk dítěte

4 roky dosažené k 31.8.2017

 

3 roky dosažené k 31.8.2017

 

2 3/4 roky dosažené k 31.8.2017

 

4. Bydliště dítěte v Hluku

 

 

 

          POSTUP: 

  • Žadatelé/ děti / budou řazeni podle kritérii a dále pakpodle data narození (od nejstaršího po nejmladší).
  • Do přijímacího řízení budou zařazeny jen žádosti dětí, které dovršily minimálně 2 ¾ roku do 31. 8. 2017.

 

Zákonný zástupce přijde do MŠ i s dítětem.

Děti si mohou v MŠ pohrát , prohlédnout si prostředí .

Rodiče vyplní tiskopisy a předají ředitelce ve třídě.

Tiskopisy jsou také na webu, je možné si je vytisknout a připravit předem.

Zákonní zástupci dětí budou seznámeni s tím jak bude probíhat správní řízení.

Děti jsou do MŠ přijímány podle stanovených kriterií.