Kritéria pro přijímání dětí do MŠ

 

Mateřská škola Hluk, okres Uherské Hradiště

příspěvková organizace

Družstevní II. 142, 687 25 Hluk

IČO: 71008730        

 

 

Kritéria pro příjímání dětí k předškolnímu vzdělávání v Mateřské škole Hluk,

od školního roku 2018/2019

 

Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku zpravidla  od 3 do 6 let, nejdříve však pro děti

od 2 let .

Předškolní vzdělávání je od počátku školního roku, který následuje po dni,kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky, povinné.

 

Ředitelka Mateřské školy Hluk,okres Uherské Hradiště ,příspěvková organizace, Lenka Habartová stanovila  kritéria, podle nichž bude postupovat při rozhodování na základě ustanovení

§ 165 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případě, kdy počet žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání v daném roce překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu.

 

 KRITÉRIA:

 

  1. Poslední rok před zahájením povinné školní docházky do základní školy

( povinné předškolní vzdělávání)s trvalým pobytem dítěte v příslušném

školském obvodu dané MŠ děti, které dosáhnou 5 let do 31.8.2018……………………………9 bodů

 

  1. Trvalý pobyt dítěte v příslušném školském obvodu dané MŠ u dítěte, které dosáhlo

věku  4 let k 31.8. 2018…………………………………………………………………………………………..7 bodů

 

  1. Trvalý pobyt dítěte v příslušném školském obvodu dané MŠ u dítěte, které dosáhlo

věku  3 let k 31.8. 2018……………………………………………………………………………………………6 bodů

 

  1. Trvalý pobyt dítěte v příslušném školském obvodu dané MŠ u dítěte, které dosáhlo

věku 2 let k 31.8. 2018…………………………………………………………………………………………..0,5 bodu

 

  1. Věk dítěte,které nemá trvalý pobyt v příslušném školském obvodu dané MŠ

                         5 let dovršených k 31.08.2018.………………………………………………………….3 body

                         4 roky dovršené k 31.08.2018……………………………………………………………2 body

                         3 roky dovršené k 31.08.2018..………………………………………………………….1 bod

                         2 roky dovršené k 31.08. 2018.………………………………………………………….0 bodů

 

       6.    Bydliště dítěte v Hluk..………………………………………………………………………………………….4 body

 

  1. Sourozenec dítěte, který je  již v MŠ přijatý a bude se v dané MŠ vzdělávat

 i v následujícím školním roce 2018/2019………………………………………………………………. 1 bod

      

        Postup při vyhodnocování kritérií:

  1. Každému žadateli (dítěti) budou přiděleny body za splněná kritéria.
  2. Podle počtu přidělených bodů bude stanoveno pořadí žadatelů.
  3. Žadatelé se shodným počtem bodů budou dále řazeni podle data narození

(od nejstaršího po nejmladší).

 

                                                                                                            Habartová Lenka                   

                                                                                                                    ředitelka MŠ

 

Zákonný zástupce přijde do MŠ i s dítětem.

Děti si mohou v MŠ pohrát , prohlédnout si prostředí .

Rodiče vyplní tiskopisy a předají ředitelce ve třídě.

Tiskopisy jsou také na webu, je možné si je vytisknout a připravit předem.

Zákonní zástupci dětí budou seznámeni s tím jak bude probíhat správní řízení.

Děti jsou do MŠ přijímány podle stanovených kriterií.